TextBody
Hotline Zalo

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp

"WE ARE STEEL" - mỗi cán bộ nhân viên của VJS Group luôn ý thức được vai trò của mình trong sự nghiệp phát triển của tập đoàn.

  • Luôn chuyên nghiệp, bài bản từ cơ sở vật chất đến thái độ, kĩ năng chuyên môn.
  • Nhiệt huyết như “dòng thép nung”, tận tâm xây đắp không ngừng.
  • Trách nhiệm, trung thực với đối tác, chất lượng công trình.

Triết lý của công ty là “Lấy thiên nhiên làm nhân vật trung tâm” được thể hiện qua hình ảnh một “công viên trong lòng nhà máy”. Bảo vệ môi trường không chỉ là ý thức trách nhiệm doanh nghiệp mà còn phải là thái độ thân thiện của doanh nghiệp với môi trường. VJS Group cũng là doanh nghiệp đầu tiên của thành phố áp dụng ISO 14001. Bên cạnh việc làm tốt công tác môi trường, VJS Group cũng xác định sẽ tích cực trong công tác an sinh xã hội và hướng tới cộng đồng.