TextBody
Hotline Zalo

Dấu hiệu nhận biết

Logo Thương hiệu

Chữ "VJS" được in nổi như mẫu

Ký hiệu đường kính danh nghĩa

Cỡ chữ, chiều sâu chữ ký hiệu giống với chữ "VJS"

Ký hiệu mác thép

Một số mác thép không ký hiệu trên thanh thép, hoặc có ký hiệu bằng các dấu chấm (.)

Chất lượng sản phẩm

Chất lượng sản phẩm