TextBody
Hotline Zalo
Trang chủ Tin tức Tin công nghệ

BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC TRUNG BÌNH 24H (THÁNG 10/2023)

01/11/2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC TRUNG BÌNH 24H (THÁNG 10/2023)

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DTM NHÀ MÁY

https://fixupviet-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/linhhx_vjsgroup_com/EeI4i8Vw7WpNgRx5ijxg8yIBqLQ9vSfY-ceGSq0yTsY6KA?e=mNrFAR