• Trách nhiệm chính: Duy trì, chăm sóc, hỗ trợ với các khách hàng hiện có ;
  • Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các khách hàng mới, mở rộng, thiết lập kênh phân phối đến các nhóm khách hàng mục tiêu, thị trường mục tiêu;
  • Lập kế hoạch công tác tuần/tháng; đảm bảo thực hiện theo kế hoạch được duyệt;
  • Đàm phán, ký kết các hợp đồng. Đảm bảo chỉ tiêu doanh số đề ra; Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.