Năm 2020 Ban chấp hành công đoàn Công ty đã rất tích cực tham gia các hoạt động phong trào cũng như các chương trình của Công ty đoàn Khu kinh tế cũng như công đoàn thành phố.